تهران
فاقد تصویر شاخص
گزارش: به ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری مستقر د اتیوپی گفته شد که در آژانس امنیت سایبری این کشور ثبت نام کنند.

گزارش: به ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری مستقر در اتیوپی گفته شد که در آژانس امنیت سایبری این کشور ثبت نام کنند.

در گزارشی آمده است که ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال فعال در اتیوپی اکنون ملزم به ثبت نام در آژانس امنیت سایبری این کشور به نام اداره امنیت شبکه اطلاعات (INSA) هستند.به گفته این آژانس، اقدامات قانونی برای نهادهای رمزنگاری که از فراخوان ثبت نام آن پیروی نکنند اعمال خواهد شد.