تهران
blockch
جند نوع بلاک چین داریم؟

انواع بلاک چین به زبان ساده

در حال حاضر به طور کلی سه نوع بلاک چین قابل راه اندازی است:1-بلاک چین عمومی ضدانحصاری 2-بلاک چین عمومی انحصاری3-بلاک چین خصوصی انحصاری