تهران
ریپل-۷۸۰×۴۷۰
جد مک کالب، یکی از بنیانگذاران ریپل، ساخت ایستگاه فضایی را برای از سرگیری اضافه می کند

جد مک کالب، یکی از بنیانگذاران ریپل، ساخت ایستگاه فضایی را برای از سرگیری اضافه می کند

مدیر ارشد فناوری و یکی از بنیانگذاران Stellar اکنون تیمی متشکل از متخصصان و مهندسان صنعت را برای پیشروی در مرز جدیدی از اکتشافات فضایی ایجاد می کند.