تهران
INS
اینستاگرام در حال بررسی NFT

اینستاگرام و استفاده از NFT

به گفته مدیر اجرایی اینستاگرام، آدام موسری، این پلتفرم به طور فعال در حال بررسی NFT ها و راه هایی است که می تواند آنها را برای پایگاه کاربران رو به رشد خود در دسترس تر کند.