تهران
oil2
وزیر امور خارجه: ایران به اتکای خود به فروش نفت در تجارت خارجی پایان می دهد

وزیر امور خارجه: ایران به اتکای خود به فروش نفت در تجارت خارجی پایان می دهد

رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بازارهای جهانی به سمت صادرات ایران باز شده و اکنون اتکای اقتصاد ایران به نفت در تجارت خارجی پایان یافته است.