تهران
گزارش فاش می کند که استخراج بیت کوین انرژی کمتری نسبت به بازی مصرف می کند

گزارش فاش می کند که استخراج بیت کوین انرژی کمتری نسبت به بازی مصرف می کند

داده ها نشان می دهد که صنعت ماینینگ بیت کوین در مجموع انرژی کمتری در مقایسه با بخش بازی های ویدیویی مصرف می کند.