تهران
crown
پادشاه کریپتو چه کسی میشود؟

پادشاه کریپتو چه کسی میشود؟

به گفته دولچه و گابانا فردی که مالک تاج دوج شود از این به بعد پادشاه کریپتو خواهد بود.!!