تهران
WTO-10dec
WTO نسبت به سیاست‌های تجاری محدودکننده در دوره کرونا هشدار داد

گارانتی بهبود تجارت جهان

سازمان تجارت جهانی از اعضای خود می‌خواهد بازارها را باز کنند و قابل پیش‌بینی نگه دارند و هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به دسترسی گسترده‌ جهانی به واکسن‌های کووید-19 می‌تواند بهبود اقتصاد جهانی و تجارت را تضعیف کند.