تهران
۳۱۵_۶۴۳
ثروتمندترین کشورهای اروپایی

ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای اروپایی کدامند؟

به گزارش بانک مرکزی اروپا خانوارهای دانمارکی بیش از هر کشور دیگری در سطح اتحادیه اروپا ثروتمند هستند.