تهران
iran-mining
حضور فعال ایران در صنعت نمایشگاهی عراق برای گسترش تجارت دوجانبه

حضور فعال ایران در صنعت نمایشگاهی عراق برای گسترش تجارت دوجانبه

تهران- در سال های اخیر و به ویژه در شرایط تحریم، گسترش تجارت با همسایگان و رونق صادرات به این کشورها به یکی از رویکردهای مهم اقتصادی ایران تبدیل شده است.