تهران
فاقد تصویر شاخص
20 شرکت بزرگ در لیست خصوصی سازی

۲۰ شرکت بزرگ در لیست خصوصی سازی

تهران - رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: 20 شرکت بزرگ در لیست خصوصی سازی قرار دارند.