تهران
افزایش یارانه
یارانه معیشتی افزایش خواهد یافت

افزایش یارانه

دولت سیزدهم اینگونه تصمیم گرفته است که سه دهک اول تا سوم جامعه در صورت خرید 200هزار تومان از کالا‌های تعیین شده در سبد، می‌توانند از دریافت مابه التفاوت قیمت این کالا‌ها نسبت به سال 1401 (حدود 120 هزار تومان) برخوردار شوند.