تهران
سناتور کروز
سناتور کروز لایحه ای را برای جلوگیری از استفاده فدرال رزرو از ارز دیجیتال به عنوان ابزار نظارتی ارائه می کند.

سناتور کروز لایحه ای را برای جلوگیری از استفاده فدرال رزرو از ارز دیجیتال به عنوان ابزار نظارتی ارائه می کند.

سناتور آمریکایی تد کروز قانونی را برای منع فدرال رزرو از صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)به طور مستقیم برای افراد و رقابت با بخش خصوصی ارائه کرده است.