تهران
نفت
احیای توافق هسته ای ایران می تواند به طور چشمگیری قیمت نفت را تغییر دهد - اگر این اتفاق بیفتد

احیای توافق هسته ای ایران می تواند به طور چشمگیری قیمت نفت را تغییر دهد – اگر این اتفاق بیفتد

بازگشت توافق هسته ای ایران می تواند قریب الوقوع باشد – و همراه با آن، بازگشت مقدار زیادی نفت به بازارهای بین المللی نفت خام.