تهران
Blockchain-1280×720
توسعه پایدار با بلاک چین

توصیه به توسعه پایدار با بلاک‌چین‌

بلاک‌چین به طور بالقوه یک تکنولوژی کلیدی در یک پارادایم فناوری‌محور جدید است که بستری برای اتوماسیون‌ها و ادغام دنیای فیزیکی و مجازی فراهم می‌کند. تاثیرات بلاک‌چین بسیار فراتر از اقتصاد است، چرا که قادر است تعاملات اجتماعی، نهادهای عمومی و ارتباطات ما با محیط را دگرگون سازد و گزینه‌های بیشتری را پیش روی کشورها در مسیر رسیدن به توسعه پایدار قرار دهد. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که بلاک‌چین‌ها خالق یک انقلاب در فناوری هستند که به مدد نوآوری‌های بنیادی سبب ایجاد راه‌حل‌ها، آزمایش‌ها، استانداردها و مشخصات تکنیکی جدیدی شدند.