تهران
بازرسی+از+اصناف
صنف های متخلف

معرفی صدرنشینان تخلفات صنفی تیرماه

محمدی‌پور با اشاره به انجام بیش از چهار هزار گشت مشترک در این ماه، گفت: در گشت‌های مشترک، چهار هزار و ۹۷۵بازرسی با ۶۶۵پرونده تخلف به ارزش سه‌میلیارد و ۵۲۷میلیون تومان تنظیم و به مراجع مربوطه ارجاع شده است.