تهران
ارزملی
دولت سیزدهم

تولید رمز ارز ملی و داد وستد آن در دولت سیزدهم/ بازار رمز ارزها وبیت کوین اواخر ۲۰۲۱ اوج میگیرد

این طرح با عنوان «حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس، با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه و اعلام شده است. طبق ماده اول طرح ذکر شده، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمز ارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمز ارزها اقدام کند.