تهران
بیت کوین
با وجود افت قیمت بیت کوین، دشواری استخراج بیت وین به رکورد 8 ماهه افزایش یافت

با وجود افت قیمت بیت کوین، دشواری استخراج بیت کوین به رکورد ۸ ماهه افزایش یافت

به نظر می رسد که اصول شبکه بیت کوین به ضعف قیمت لحظه ای اهمیتی نمی دهند، زیرا هم سختی و هم نرخ هش بهبودی چشمگیر دارند.