تهران
paragu
بعد از السالوادور،آیا پاراگوئه بعدی خواهد بود که بیت کوین را به عنوان ارز رسمی تبدیل می کند؟

بعد از السالوادور،آیا پاراگوئه بعدی خواهد بود که بیت کوین را به عنوان ارز رسمی تبدیل می کند؟

تصویب بیت کوین توسط السالوادور در این ماه جاه طلبی های ملی در آمریکای مرکزی و جنوبی را برانگیخت.