تهران
images
دولت دهلی در حال ساخت چاه جدید استخراج آب با ظرفیت 90 هزار لیتر

دولت دهلی در حال ساخت چاه جدید استخراج آب با ظرفیت ۹۰ هزار لیتر:ساتیندر جین

وزیر آب ، ساتیندر جین ، روز دوشنبه گفت که دولت دهلی در حال احداث یک چاه استخراج آب با ظرفیت روزانه 90 هزار لیتر در سونیا ویر است. وزیر آب ، ساتیندر جین ، روز دوشنبه گفت که دولت دهلی در حال ساخت چاه استخراج آب با ظرفیت روزانه 90 هزار لیتر در سونیا وهار با استفاده از فناوری نوآورانه است.