تهران
download

بالاخره دلار سقوط کرد، موقتی است!

قیمت دلار پس از مدتها بازارسازی ذی فعان گیرنده دلار 4200 تومانی در مسیر تعدیل قیمتی قرار گرفته است. به گزارش تحریریه، قیمت دلار پس از مدتها بازارسازی ذی فعان گیرنده دلار 4200 تومانی و افزایش قیمت بی منطق در بازار نقدی در مسیر تعدیل قیمتی قرار گرفته است. افزایش شدید ورودی ارزی به کشور در 5 ماهه نخست امسال نیز باعث نشد تا شبکه گیرندگان دلار 4200 تومانی بیکار نشسته و بازار ارز را دستکاری نکند. درحالیکه در بازار نیما به سختی می توان برای دلار 22 هزار تومانی مشتری پیدا کرد، دلار بازار از 28 هزار تومان هم بیشتر شد. فاصله 30 درصدی دلار نیما و بازار به ندرت در 3 سال اخیر دیده شده است.