تهران
correction
کوین اولری از Shark Tank انتظار دارد بیت کوین در 2 تا 3 سال آینده به طرز چشمگیری افزایش یابد.

کوین اولری از Shark Tank انتظار دارد بیت کوین در ۲ تا ۳ سال آینده به طرز چشمگیری افزایش یابد.

کوین اولری،با نام مستعار آقای شگفت انگیز،به اشتراک گذاشته است که فکر می کند قیمت بیت کوین در سال های آینده چقدر خواهد بود.