تهران
CIA
سیا و پروژه های کریپتو

پروژه های کریپتو CIA

اخبار مربوط به درگیر بودن سیا در رمزارزها برخی از تئوری های توطئه خسته را در مورد نقش این آژانس در ایجاد بیت کوین احیا کرد.